Anh giàu trong trứng giàu ra
Em khó tù thuở mẹ cha sinh thành
Sinh được ra anh
Anh giàu em khó
Cũng được hơn người
Phòng khi đi chơi
Chồng xinh vợ lịch
Lên chùa Thiên Tích
Thấy chữ bia truyền
Lấy được anh hiền
Cũng nên danh giá
Bạn đến chơi nhà
Anh gọi em ra
Một dạ đôi vâng
Tay nâng cơi trầu
Trước chiềng anh sau ra thết bạn
Bạn trở ra về
Một mình em gánh cả giang sơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]