Đi đò tát nước cho chuyên,
Lấy chồng thì phải giữ duyên cho chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]