Đi đò tát nước cho chuyên,
Lấy chồng thì phải giữ duyên cho chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004