Anh em tứ hải giao tình
Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]