Anh em tứ hải giao tình
Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001