Vùng Sở buồn chia tay,
Lam Điền chớ lần lữa.
Sương trắng lúc chia tay,
Thu trong chờ yên ngựa.
Sông lớn, nước triều dâng,
Tháng tám, buồm thuyền mở.
Lúc này nên cùng say,
Lầu Trọng Tuyên muốn ở.

tửu tận tình do tại