Anh đi lẽo đẽo đường trường
Công anh chẳng thấy, chỉ thấy những thương cùng sầu
Lại đây ăn một miếng trầu
Kẻo mái tóc nhuộm trên đầu hoa râm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001