Anh chơi cho rạng đông ra
Nhà em gần cạnh mời quan ăn trầu
Ước gì anh rể, em dâu
Lo chi những sự ăn trầu rứa em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]