Anh chơi cho rạng đông ra
Nhà em gần cạnh mời quan ăn trầu
Ước gì anh rể, em dâu
Lo chi những sự ăn trầu rứa em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001