Gió đưa diều gió hội mây,
Gió đưa cô ấy lại đây ăn trầu.
Ăn trầu thì nhả bã trầu,
Không ăn thì vứt, nói chi nhau nặng lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001