Trầu em, trầu gói trong khăn,
Trầu gói trong áo, anh ăn sao đành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]