Trầu em, trầu gói trong khăn,
Trầu gói trong áo, anh ăn sao đành.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975