- Hỏi thăm quê quán ở mô?
Tiện đây trầu héo, cau khô xin mời.
- Cau khô trầu héo ai ơi!
Dẫu rằng mặn nhạt xé đôi ăn cùng.


Khảo dị:
- Hỏi thăm quê quán ở mô?
Tiện đây trầu héo, cau khô xin mời.
- Cau khô trầu héo ai ơi!
Da trắng tóc dài lồng áo đắp chung.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]