Giơ tay trao miếng trầu cau,
Lòng tin trao lại cho nhau ít nhiều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001