Ớt cay là ớt Định Công
Nhãn ngon là loại nhãn lồng làng Quang


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)