Hỡi cô đội nón quai thao,
Đi qua Thanh Liệt thì vào làng anh.
Làng anh, Tô Lịch trong xanh,
Có nhiều vải nhãn ngon lành em ăn.
Vải ngon thì nhất làng Bằng,
Khắp thành Hà Nội hỏi rằng đâu hơn?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001