Làng Quang dưa, vải khắp đồng,
Ngô khoai khắp ruộng, nhãn lồng xóm Văn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002