Vững bước cầm quân kiên cường hơn các bác;
Đương đầu cùng giặc chẳng phụ với non sông.

tửu tận tình do tại