24.50
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ
Tạo ngày 22/12/2018 10:55 bởi tôn tiền tử
Ấm Bảy có tên là Muôn, dòng họ Trương, cháu của Trương Quang Đản ở Mỹ Khê, Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông là một nhà thơ trữ tình nổi tiếng ở miền núi Ấn sông Trà.