Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm nuôi mẹ, cho tròn nghĩa xưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]