Đèn trời thì sáng bốn phương,
Đèn tôi thì sáng đầu giường nhà tôi.


Khảo dị:
Đèn trời trời sáng bốn phương,
Đèn tôi sáng tỏ đầu giường nhà tôi.
Đèn trời trời rạng bốn phương,
Đèn tôi thì tỏ đầu giương nhà tôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001