Đèn ai leo lét trên lầu,
Đèn bà quốc mẫu tụng kinh cầu đặng mả đặng phong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001