Đã đành nên thiếp nên thê,
Nên chăn nên chiếu ta vê cho tròn.
Non mòn nhưng ngãi không mòn,
Trăm năm tính cuộc vuông tròn đấy đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001