Áo rách chi lắm áo ơi!
Rách chi thất nhơn ác nghiệt không có nơi cho rận bò.


Khảo dị:
Áo rách chi lắm áo ơi,
Áo rách trăm mảnh
, không có nơi cho rận nằm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)