Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
Sao em chẳng biết giữ gìn tiết trinh
- Thôi anh đừng có đem dạ đổi dời
Anh nghe chi thế sự, rã rời gia cang
- Chẳng phải anh kiếm điều đặng dứt nghĩa lìa tình
Bởi anh thấy em lắm sự bất bình nên phải xa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001