Ân tình mới đó mau phai
Như ngọc rau rút tươi mai héo chiều


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001