Đàn ông tuổi Tí thì tài,
Đàn bà tuổi Tí thì hai đời chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]