Đàn ông xe chỉ giăng tơ,
Trăm năm rồi cũng thua cơ đàn bà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001