Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.


Khảo dị:
Liền ông nông nổi giếng thơi,
Liền
bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001