Đàn ông rộng miệng thì tài,
Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001