Đàn ông cao ngổng cao ngồng,
Làm ăn chẳng được đứng trông đàn bà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001