Đàn ông không râu bất nghì,
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001