Đàn ông tốt tóc là tiên,
Đàn bà tốt tóc nằm liền với ma.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001