Ăn trầu thì mở trầu ra,
Một là thuốc độc hai là mặn vôi.


Khảo dị:
Ăn trầu thì giở trầu ra,
Một là thuốc độc hai là mặn vôi.
Ăn trầu thì ngỏ trầu ra,
Một là thuốc độc hai là mặn vôi.
Ăn trầu phải mở trầu ra,
Một là thuốc độc hai là mặn vôi.
Ăn trầu thì mở trầu ra,
Một là thuốc độc hia mắm hôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001