Bốn ngựa vàng thảy đều được thắng
Hai con bìa chạy chẳng nghiêng nào
Chạy đều đúng phép cùng nhau
Hễ buông tên bắn, phập vào trúng ngay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.