Cỏ nga đã mọc rậm đầy
Ở trong gò lớn lan đầy khắp nơi
Khách là quân tử gặp rồi
Ta cùng nghi lễ vui tươi trong lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.