Hái rau khỉ, đi tìm rau khỉ
Ruộng hai năm quyết ý tìm ra
Ruộng làng đến hái gần xa
Tướng quân Phương Thúc duyệt qua quân tình
Ba ngàn cỗ xe binh đông đặc
Cờ triệu, kỳ màu sắc tinh anh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đùm xe da bọc, ách xinh nhiều màu
Tám chuông khua xôn xao mỗi lúc
Tướng quân dùng nhung phục vua ban
Phất màu đỏ chói rỡ ràng
Ngọc hanh xanh biếc dịu dàng nghe khua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.