Lúa mạch thì tới mà hái gặp,
Hái gặp nơi phía bắc Muội hương.
Ai người ta nhớ ta thương,
Ấy là Mạnh Dực cô nương dịu dàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng đấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.