Đồng nội kia vừa đi qua đấy,
Lúa mạch nhiều đã thấy rậm dài.
Nước to muốn đến báo ngay,
Cậy nhờ và đến cùng a9i đấy mà?
Quan đại phu cùng là dân chúng,
Chớ cho ta tình vụng lỗi lầm.
Ngươi suy phương kế hàng trăm,
Chẳng bằng ta được tận tâm đi về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.