Đi làm chàng đã xa nhà
Tháng ngày nào biết tính là được bao
Đoàn viên biết đến lúc nào ?
Yên nơi gà đã đậu vào khắp cây.
Chiều hôm bảng lảng tối ngay
Bò dê lần lượt đã quay về rồi.
Chàng làm ở chốn xa xôi,
Miễn không đói khát, chàng ôi em nguyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.