Bấy lâu chàng tách ra đi,
Trở về chẳng rõ hạn kỳ nào hay.
Bây giờ chàng tới đâu đây ?
Gà vừa lên ở cả bầy yên nơi.
Ngày đà bảng lảng tối rồi
Bò dê lần lượt nối đuôi về chuồng.
Bấy lâu chàng tách đi luôn,
Làm sao em chẳng nhớ buồn vì ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.