Chàng xem đắc ý dương dương.
Sáo cầm tay trái đường đường thung dung.
Vẫy em tay mặt vào phòng,
Thú chàng vui thích chỉ vòng ấy thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.