Kìa là chân của kỳ lân,
Con Văn vương cũng hậu nhân rõ là.
Ôi, như kỳ lân thật mà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.