Trong gò chỗ lúa mạch lên,
Nàng lưu Tử Quốc hai bên tư tình
Lưu chàng ở lại bên mình
Cùng em dùng bữa, đinh ninh em nguyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.