Trong gò có chỗ lúa ma,
Nàng kia lưu lại Tử Ta mất rồi.
Nàng đà lưu Tử Ta rồi.
Em mong chàng đến vui cười với em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.