Cờ can tinh ngất cao tha thướt,
Thành Tuấn kia đã lướt vào rồi.
Cột tua tơ trắng chói ngời.
Sáu con ngựa tốt đưa ngài đại quan.
Bậc hiền sĩ dung nhan đẹp đẽ,
Biết bảo gì đáp lễ ân cần ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.