24/06/2024 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Can mao 3
干旄 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 00:08

 

Nguyên tác

孑孑干旌,
在浚之城。
素絲祝之,
良馬六之。
彼姝者子,
何以告之?

Phiên âm

Kiết kiết can tinh,
Tại Tuấn chi thành
Tố ty chúc chi,
Lương mã lục chi.
Bỉ xu giả tử,
Hà dĩ cốc chi ?

Dịch nghĩa

Cờ can dư có kết lông chim trĩ thấy cao chót vót.
(Đi đến) ở trong thành ấp Tuấn,
Có dây tua bằng tơ trắng cột theo cờ,
Ngựa tốt sáu con kéo xe quan đại phu đến,
Người hiền đẹp đẽ kia được quan đại phu đến viếng,
Lấy gì dạy bảo quan đại phu (để đáp lại nghi lễ đầy ân cần ấy) ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cờ can tinh ngất cao tha thướt,
Thành Tuấn kia đã lướt vào rồi.
Cột tua tơ trắng chói ngời.
Sáu con ngựa tốt đưa ngài đại quan.
Bậc hiền sĩ dung nhan đẹp đẽ,
Biết bảo gì đáp lễ ân cần ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Chẻ lông chim trĩ làm cờ tinh.
can tinh: thứ cờ chẻ lông chim trĩ gắn ở đầu cán cờ.
thành: đô thành.
chúc: cột liền vào.
lục chi: sáu con ngựa, nói ngựa rất đông, rất nhiều.

Ba bài thờ tên đều được lời tiểu tự nhận là thơ của thời Văn Công, vì cớ thấy liệt vào giữa thiên Đính chi phương trung và thiên Tái Trì, ngoài ra không có khảo sát nào khác nữa.

Nhưng nước Vệ vốn dâm loạn vô lễ, không ưa đạo làm điều lành mà mất nước. Nay sau khi bị tàn phá tiêu diệt, lòng người lo sợ, chính là lúc có sự răn trừng việc đã qua và hưng khởi mối thiện, cho nên mới làm bài thơ như thế. Ấy là nói sống trong lo sợ mà chết trong an vui. Thế thì những lời trong bài tiểu tự, ngờ rằng cũng có căn bản ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Can mao 3