Cờ can mao phất phơ cao ngất.
Ở cõi giao ngoài đất Tuấn này.
Cột tua tơ trắng lướt bay.
Bốn con ngựa tốt đưa ngài đến nơi.
Bực hiền sĩ dáng người đẹp đẽ,
Biết tặng gì đáp lễ ân cần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.