Núi phía nam có cây cưu mộc,
Sắn với bìm đùm bọc quấn vào.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.