Mỏi lòng trông giọt mưa sa,
Mặt trời chợt hiện sáng loà khắp nơi.
Nguyện lòng chỉ nhớ chàng thôi,
Mặc cho đầu nhức liên hồi cũng cam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.