Chàng người uy vũ anh hùng,
Tài năng trội nhất ở trong nước này,
Cây thù cầm chắc trong tay.
Tiền khu đột trận ra tài giúp vua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.