Chiếc cung đỏ đã mở dây
Vua vừa nhận được, mang ngay cất vào
Ta thì có khách anh hào
Chân thành ban tặng chư hầu có công
Gióng lên nào cổ nào chung
Sớm mai thết tiệc ban cung ân cần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.