Lại như kẻ dâm bôn thế ấy,
Cứ nhớ mong ân ái dục tình,
Đã làm mất trọn đức tin,
Lẽ trời chính đáng nào rành hiểu đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.