Nặng nề xe của đại phu,
Áo thêu sắc ngọc chói màu đỏ trong.
Há rằng em chẳng nhớ mong?
Sợ quan, chẳng dám nhẹ lòng theo anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.